Privacy Policy PL

To jest automatyczne tłumaczenie z języka angielskiego. Strona angielska ma pierwszeństwo prawne.

Polityka prywatności (Polish)

POLITYKA PRYWATNOŚCI ETUC - ACTION EUROPE

Wersja z 13 czerwca 2022 r.

To jest Polityka Prywatności Action Europe https://action-europe.org/privacy-policy , platformy petycyjnej prowadzonej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (dalej "ETUC", "nas" lub "my"). ETUC jest głosem pracowników i reprezentuje 45 milionów członków z 92 organizacji związkowych w 39 krajach europejskich oraz 10 europejskich federacji związków zawodowych.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o danych osobowych, które EKZZ gromadzi za pośrednictwem Action Europe, wyjaśnienie, dlaczego gromadzimy te dane osobowe i jak postępujemy z Państwa danymi osobowymi.

Niniejszą politykę prywatności należy czytać razem z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

SPIS TREŚCI

1 Kiedy ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności?

2 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

3 Jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat?

3.1 Informacje dostarczone przez Ciebie

3.2 Informacje uzyskane automatycznie

3.3 Informacje uzyskane od osób trzecich

4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

5 W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

5.1 W celu animacji kampanii online

5.2 W celu wysyłania komunikatów EKZZ

5.3 Aby uzyskać wgląd w realizację naszych zadań w zakresie inicjatyw związkowych i wspierania wolności zgromadzeń i stowarzyszeń

5.4 W celu odpowiedzi na Państwa pytania lub inne prośby

5.5 W celu technicznego i funkcjonalnego zarządzania naszymi stronami internetowymi.

6 Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

7 Czy EKZZ przetwarza Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG")?

8 Jak chronione są Twoje dane osobowe? 7

9 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

10 Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich skorzystać?

10.1 Prawo dostępu do danych

10.2 Prawo do sprostowania

10.3 Prawo do usunięcia danych

10.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

10.5 Prawo do przenoszenia danych

10.6 Prawo do sprzeciwu

10.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego

10.8 Prawo do niepodlegania profilowaniu

10.9 Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie

10.10 Realizacja powyższych praw

10.11 Właściwy organ nadzorczy

11 Co z linkami do innych stron internetowych i mediów społecznościowych?

11.1 Strony ETUC w mediach społecznościowych

11.2 Opcje udostępniania w mediach społecznościowych

12 W jaki sposób są Państwo informowani o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności?

13 Z kim możesz się skontaktować, aby skorzystać ze swoich praw?

1 Kiedy ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście platformy petycyjnej Action Europe należącej do EKZZ.

2 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

EKZZ jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Oznacza to, że EKZZ określa, w jakim celu i za pomocą jakich środków będą przetwarzane Państwa dane osobowe.

EKZZ wyznaczyła inspektora ochrony danych, który będzie Państwa punktem kontaktowym w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych można znaleźć w punkcie 13 niniejszej polityki prywatności.

3 Jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat?

Gromadzimy Państwa dane osobowe na trzy sposoby:

3.1 INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ CIEBIE.

W pierwszej kolejności otrzymujemy Twoje informacje, gdy je nam udostępniasz. Dzieje się tak na przykład, gdy:

podpisujesz petycję lub ankietę na stronie Action Europe;

komentujesz petycję lub ankietę; gdy podajesz nam swoje dane kontaktowe; gdy komentujesz stronę internetową Action Europe itp.

W tych przypadkach to Państwo wybierają, które informacje nam przekazują. Informacje te zawierają zazwyczaj tylko dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania, język petycji lub ankiety, którą Państwo podpisali oraz inne petycje lub ankiety, które mogli Państwo podpisać na stronie Action Europe.

Jeśli zdecydują się Państwo na podanie tych informacji, Państwa członkostwo w związku lub zainteresowanie członkostwem w związku, pełnione role (np. reprezentacja ds. zdrowia i bezpieczeństwa), szczegóły dotyczące kampanii, które Państwo wspierali i odpowiedzi na działania w ramach kampanii, które Państwo zrealizowali, tematy, którymi są Państwo zainteresowani (np. poprzez centra preferencji), zdjęcia, które umieszczają Państwo na naszej stronie oraz sposób, w jaki odpowiadają Państwo na wysyłane przez nas wiadomości e-mail.

3.2 INFORMACJE UZYSKANE AUTOMATYCZNIE

Kiedy przeglądasz stronę internetową Action Europe, otrzymujemy dane od dostawców plików cookie lub mediów społecznościowych poprzez ustawienie pikseli (np. Facebook Pixel) na temat Twojej aktywności na naszej stronie, takich jak odwiedzane strony internetowe, czy otworzyłeś wiadomość e-mail lub kliknąłeś na link itp. Możemy połączyć automatycznie uzyskane informacje z informacjami podanymi przez Ciebie, aby przeanalizować Twoje konkretne korzystanie z naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez EKZZ można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

3.3 INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH

Zasadniczo nie otrzymujemy informacji za pośrednictwem osób trzecich. W przypadku, gdy tak się dzieje, może to być za pośrednictwem naszych oddziałów (Krajowe Konfederacje Związków Zawodowych i Europejskie Federacje Związków Zawodowych, lokalne związki zawodowe (członkowie) organizacje pozarządowe lub niezrzeszone związki zawodowe).

W takim przypadku otrzymujemy dane osobowe, które podałeś w petycji lub ankiecie oraz Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania.

4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Ogólnie rzecz biorąc, EKZZ przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, które są dokładniej wyjaśnione poniżej. W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych, EKZZ opiera się na:

Twojej zgodzie: Twoja zgoda może być wyrażona np. poprzez wypełnienie petycji lub ankiety, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas nawigacji na naszej stronie lub poprzez inne pozytywne działanie, z którego wynika Twoja zgoda, np. poprzez wybór kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W niektórych przypadkach (np. w przypadku informacji spersonalizowanych) będziemy prosić o wyraźną zgodę. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przyszłość.

nasz uzasadniony interes: w niektórych przypadkach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu EKZZ (organizowanie inicjatyw związkowych w świetle wolności zgromadzeń i zrzeszania się (art. 12 Karty Praw Podstawowych UE)) . Podjęliśmy działania, aby upewnić się, że Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

W przypadku przetwarzania danych szczególnych (takich jak przynależność do związków zawodowych i poglądy polityczne) polegamy dodatkowo na:

Twojej wyraźnej zgodzie: wyrażasz ją w petycji lub ankiecie, którą podpisujesz, gdzie uzyskujemy Twoje dane osobowe. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody na przyszłość.

przetwarzanie odbywa się w ramach naszej uzasadnionej działalności z odpowiednimi zabezpieczeniami jako organizacja non-profit, której celem jest związek zawodowy i w zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy członków, byłych członków lub osób, z którymi mamy regularny kontakt. Przetwarzanie ma miejsce w związku z naszym celem społecznym, poszanowaniem praw człowieka i praw związkowych (wolność zgromadzeń i stowarzyszeń, Art. 12 Karty Praw Podstawowych UE). Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza naszą organizację bez Państwa zgody.

Gdy w sposób oczywisty upubliczniłeś swoje dane osobowe: przekazując nam te dane samodzielnie w petycji lub ankiecie.

5 W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

EKZZ przetwarza Państwa dane osobowe w celach wymienionych poniżej.

5.1 W CELU PRZEPROWADZENIA KAMPANII ONLINE

Aby dać głos pracownikom i ich rodzinom w Europie w kwestiach politycznych lub biznesowych/przemysłowych, stworzyliśmy Action Europe. Podpisując petycję lub ankietę, wyrażasz zgodę na przekazanie nam swoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszego podstawowego zadania, jakim są inicjatywy związkowe (por. wolność zgromadzeń i stowarzyszeń, Art. 12 Karty Praw Podstawowych UE) na poziomie europejskim w ramach procesu integracji europejskiej. Możemy kontaktować się z Tobą w celu uzyskania informacji, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Dzięki temu możemy również komunikować się z Państwem w sprawie petycji lub ankiety, którą Państwo podpisali.

Przetwarzanie dotyczy wówczas Państwa danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i kraj zamieszkania, język petycji lub ankiety, którą Państwo podpisali, oraz innych petycji, które mogli Państwo podpisać na stronie Action Europe. Dane te mogą również zawierać pytania dotyczące Państwa członkostwa w związku zawodowym lub Państwa zainteresowania członkostwem w związku zawodowym.

Podstawą tego przetwarzania jest Państwa zgoda i nasz uzasadniony interes. Zgoda jest udzielana poprzez udział w petycji lub ankiecie oraz podanie adresu e-mail. W zakresie, w jakim dotyczy to szczególnych kategorii danych (np. członkostwa w związkach zawodowych lub poglądów politycznych), opieramy się dodatkowo na Państwa wyraźnej zgodzie. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody (patrz punkt 10).

5.2 W CELU PRZESŁANIA INFORMACJI O ETUC

Komunikacja ogólna

Przechowujemy dane dotyczące preferencji, które nam przekazujesz (poprzez np. centra preferencji), lub pochodzące z działań w ramach kampanii, które z nami podejmujesz (np. aby podziękować Ci za podpisanie petycji lub ankiety i zaprosić Cię do udostępnienia jej na kanałach mediów społecznościowych), aby pomóc nam w wysyłaniu Ci informacji, które bardziej odpowiadają Twoim zainteresowaniom, lub aby śledzić sprawy, w które byłeś zaangażowany (takie jak nowe informacje, kampanie i petycje lub ankiety dotyczące naszej organizacji, lub aby informować Cię na bieżąco o petycjach lub ankietach, które podpisałeś). Możemy wysyłać Ci komunikaty za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, telefonu, mediów społecznościowych (w tym m.in. Facebook, LinkedIn, Twitter), naszych stron internetowych i stron powiązanych lub SMS-ów. W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, tematy zainteresowań, język podpisanych petycji lub ankiet oraz inne petycje lub ankiety, które mogli Państwo podpisać na stronie Action Europe.

Możemy wysyłać Ci komunikację, jeśli wyraźnie wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pola na formularzach, których używamy do zbierania Twoich danych. W takim przypadku mogą Państwo swobodnie zdecydować się na przekazanie nam swoich danych osobowych do celów komunikacji. W zakresie, w jakim dotyczy to szczególnych kategorii danych (np. członkostwo w związkach zawodowych), opieramy się dodatkowo na Państwa wyraźnej zgodzie.

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach komunikacyjnych (patrz punkt 10).

Spersonalizowana komunikacja

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przekazania informacji dotyczących podpisanych przez Ciebie petycji lub ankiet, wypełnionych przez Ciebie ankiet oraz tematów, którymi wyraziłeś swoje zainteresowanie. Na przykład, aby zaprosić Cię do wzięcia udziału w spotkaniu fizycznym lub online, do odbycia rozmowy telefonicznej, aby zaprosić Cię do dołączenia do konkretnej grupy na Facebooku na interesujący Cię temat, aby zapytać Cię, czy chcesz, aby skontaktowano Cię z organizatorem związkowym, lub aby skontaktować się z Tobą w sprawie darowizn na cele fundraisingowe. W tym celu przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i kraj zamieszkania, język petycji lub ankiet, które podpisałeś, oraz inne petycje lub ankiety, które mogłeś podpisać na stronie Action Europe.

Możemy automatycznie wysyłać wiadomości e-mail do decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub unijnym albo do kierownictwa firmy lub organizacji biznesowych/branżowych, aby o coś zapytać, na przykład o podjęcie decyzji. W tym celu przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania, język podpisanych petycji lub ankiet oraz inne petycje lub ankiety, które mogli Państwo podpisać na stronie Action Europe.

5.3 W CELU UZYSKANIA WGLĄDU W REALIZACJĘ NASZYCH ZADAŃ W ZAKRESIE INICJATYW ZWIĄZKOWYCH ORAZ WSPIERANIA WOLNOŚCI ZGROMADZEŃ I STOWARZYSZEŃ

EKZZ może przetwarzać Twoje dane osobowe do celów analitycznych i statystycznych, aby uzyskać wgląd, który pozwoli nam realizować nasze podstawowe zadanie polegające na podejmowaniu inicjatyw związkowych (por. wolność zgromadzeń i zrzeszania się, Art. 12 Karty Praw Podstawowych UE) na poziomie europejskim w ramach procesu integracji europejskiej.

Cele statystyczne oznaczają wszelkie operacje gromadzenia i przetwarzania danych osobowych niezbędnych do badań statystycznych lub do opracowania wyników statystycznych. Możemy przeprowadzać analizę nastrojów w ankietach, aby lepiej informować EKZZ o postawach sygnatariuszy petycji lub ankiet na tej platformie. EKZZ korzysta z różnych narzędzi analitycznych w celu łączenia danych osobowych i uzyskiwania spostrzeżeń z różnych źródeł danych.

W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania lub inne dane osobowe przekazane nam przez użytkownika.

Możemy dzielić się tymi spostrzeżeniami z naszymi partnerami (Krajowymi Konfederacjami Związków Zawodowych i Europejskimi Federacjami Związków Zawodowych, lokalnymi związkami zawodowymi (członkami), organizacjami pozarządowymi lub niezrzeszonymi związkami zawodowymi) w celu realizacji naszego podstawowego zadania, jakim są inicjatywy związkowe.

W zależności od indywidualnego przypadku, dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody oraz na podstawie uzasadnionego interesu EKZZ w celu oceny i poprawy naszych kampanii komunikacyjnych, uzyskania wglądu w nasze raporty sprzedaży oraz wizualizacji naszych danych dotyczących handlu elektronicznego. W przypadku, gdy dane zawierają dane wrażliwe (np. przynależność do związków zawodowych), opieramy się na Państwa wyraźnej zgodzie. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody (patrz punkt 10).

Wynikiem przetwarzania w celach statystycznych są dane zbiorcze. Nie wykorzystujemy danych zbiorczych ani Państwa danych osobowych do wspierania środków lub decyzji w stosunku do Państwa.

5.4 W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIA LUB INNE PROŚBY

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub prośby (na przykład gdy prosisz o więcej informacji na temat petycji lub ankiety).

W tym celu możemy przetwarzać dane takie jak Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, kraj zamieszkania, język petycji lub ankiet, które Państwo podpisali, inne petycje lub ankiety, które mogli Państwo podpisać na stronie Action Europe, Państwa korespondencja z ETUC, a także, jeśli został podany, Państwa numer telefonu.

Dane te są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu EKZZ, aby jak najlepiej obsługiwać Państwa pytania i wnioski oraz komunikować się z Państwem.

5.5 W CELU TECHNICZNEGO I FUNKCJONALNEGO ZARZĄDZANIA NASZYMI STRONAMI INTERNETOWYMI

Przetwarzamy dane osobowe uzyskane za pośrednictwem plików cookie i innych technologii w celu technicznego i funkcjonalnego zarządzania naszymi stronami internetowymi, aby spersonalizować strony internetowe i zapewnić łatwość korzystania z nich. Dzięki wykorzystaniu Państwa danych możemy sprawdzić, w jaki sposób nasza strona internetowa jest wykorzystywana i możemy poprawić jej zawartość i układ. Dane te pozwalają nam również odpowiednio zabezpieczyć naszą stronę internetową.

W tym celu możemy przetwarzać dane takie jak Państwa adres IP, odwiedzane strony, używana przeglądarka, odwiedzane wcześniej strony internetowe, dane geograficzne takie jak lokalizacja, preferowany język oraz czas i długość wizyty.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie jednoznacznej zgody użytkownika (uzyskanej dzięki naszemu banerowi z plikami cookie) lub w oparciu o uzasadniony interes EKZZ, jakim jest zapewnienie dobrze funkcjonującej i bezpiecznej strony internetowej oraz dostarczanie stron z treścią odpowiednią dla użytkownika. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie (zob. pkt 10).

Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookies, znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookies.

6 Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

EKZZ selektywnie podchodzi do stron, którym ujawnia Twoje dane osobowe i starannie je wybiera. We wszystkich przypadkach zapewniamy wystarczające zabezpieczenia w celu ochrony i zachowania poufności danych.

W następujących przypadkach udostępniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim:

Nasze podmioty stowarzyszone (Krajowe Konfederacje Związków Zawodowych i Europejskie Federacje Związków Zawodowych, lokalne związki zawodowe (członkowie), organizacje pozarządowe lub niezrzeszone związki zawodowe), gdy organizują petycję lub ankietę, samodzielnie lub wspólnie z EKZZ, możemy udostępnić Twoje dane kontaktowe i szczegóły petycji lub ankiety.

Przetwórcy, którzy zapewniają platformę oraz jej techniczną i funkcjonalną obsługę (np. platforma petycyjna Impact Stack firmy More Onion), firmy hostingowe, sprzedawcy mailingowi, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług analitycznych, firmy śledzące, ..... EKZZ zawiera umowę o przetwarzanie danych z podmiotami, które mają dostęp do danych osobowych w celu realizacji swoich usług.

Dostawcy usług IT, którzy zapewniają wsparcie techniczne.

Adwokaci i doradcy zewnętrzni: w niektórych przypadkach EKZZ może przekazać dane osobowe użytkownika adwokatom i doradcom zewnętrznym, jeśli jest to niezbędne do udzielenia nam porady lub obrony naszych praw.

Media społecznościowe: media społecznościowe mogą mieć dostęp do informacji zebranych za pomocą plików cookie i innych technologii (ewentualnie poprzez wtyczki wbudowane w strony internetowe EKZZ).

Osoby odwiedzające stronę internetową Action Europe: mogą Państwo oczywiście zdecydować się na publikację lub udostępnienie części swoich informacji innym osobom, korzystając z naszych tablic ogłoszeń, funkcji komentarzy, strony Państwa profilu i innych narzędzi udostępniania. W takim przypadku osoby odwiedzające stronę Action Europe mogą zobaczyć i przeczytać opublikowane przez Państwa dane osobowe. Mają Państwo kontrolę nad wszelkimi danymi, które zdecydują się Państwo opublikować lub udostępnić za pomocą tych platform.

Decydenci polityczni na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub unijnym lub kierownictwo firmy lub organizacje biznesowe/przemysłowe: możemy dostarczyć tym stronom listę sygnatariuszy, aby osiągnąć cel petycji lub ankiety i wykazać poparcie.

7 Czy EKZZ przetwarza Twoje dane poza europejskim obszarem gospodarczym ("EOG")?

Zasadniczo Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do podwykonawców przetwarzania zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W rzadkich przypadkach, w których miałoby to miejsce, EKZZ zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego i wystarczającego poziomu ochrony Twoich danych, w szczególności poprzez upewnienie się, że możemy powołać się na decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony na mocy art. 45 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("GDPR"), poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych na mocy art. 46.2 GDPR lub poprzez inne odpowiednie zabezpieczenia przewidziane w rozdziale V GDPR.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat ewentualnego przekazania Twoich danych osobowych poza EOG, możesz wysłać do EKD datowany i podpisany wniosek drogą elektroniczną lub pocztą. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 13.

8 Jak chronione są Twoje dane osobowe?

EKZZ stara się jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe za pomocą środków administracyjnych, technicznych i organizacyjnych. W tym celu EKZZ opracowała kilka procedur, które są wdrażane przez naszych pracowników.

Ponadto EKZZ zobowiązała się do zapewnienia, że dostawcy usług, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu EKZZ (np. More Onion), również wdrażają wystarczające środki techniczne i organizacyjne.

9 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

EKZZ będzie przechowywał Twoje dane osobowe w petycji lub ankiecie przez 2 lata lub przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Dłuższy okres przechowywania może być wymagany w przypadku sporu.

10 Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Zgodnie z GDPR przysługuje Ci szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Niektóre z tych praw mają bardzo konkretny zakres lub podlegają specjalnym warunkom lub wyjątkom.

10.1 PRAWO DOSTĘPU

Oznacza to na przykład, że możesz zapytać nas, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i w jakich celach to robimy. Więcej informacji można znaleźć w artykule 15 GDPR.

10.2 PRAWO DO SPROSTOWANIA

Mają Państwo również prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w artykule 16 GDPR.

10.3 PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

W niektórych przypadkach możesz zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, na przykład gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, a Ty ją wycofujesz, itp.

W niektórych wyjątkowych przypadkach EKZZ nie jest zobowiązana do uwzględnienia wniosku o usunięcie danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w art. 17 GDPR.

10.4 PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na przykład jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych, jeśli czynność przetwarzania jest niezgodna z prawem itp. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że możemy przechowywać Państwa dane tylko tymczasowo, z wyjątkiem sytuacji, gdy mimo wszystko wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych, w ramach postępowania prawnego lub w interesie publicznym. Ograniczenie może być później zakończone. Więcej informacji można znaleźć w artykule 18 GDPR.

10.5 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo poprosić nas o przeniesienie Państwa danych do siebie lub do innego administratora danych (jeśli jest to technicznie możliwe). W wyjątkowych przypadkach EKZZ nie jest zobowiązana do realizacji Państwa prośby. Więcej informacji można znaleźć w artykule 20 GDPR.

10.6 PRAWO DO SPRZECIWU

Mogą Państwo poinformować nas o szczególnych powodach, dla których chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec danej czynności przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes EKZZ. Jeśli te szczególne powody przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami, zakończymy działanie związane z przetwarzaniem. EKZZ nie może uwzględnić Twojego wniosku, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów roszczenia prawnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule 21 GDPR.

10.7 PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, zawsze możesz zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych bez konieczności podawania szczególnego powodu. Prawo to obejmuje prawo do sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim profilowanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Więcej informacji można znaleźć w artykule 21 GDPR.

10.8 PRAWO DO NIEPODLEGANIA PROFILOWANIU

EKZZ może przetwarzać Twoje dane osobowe do celów profilowania, jak wyjaśniono w punkcie 5.3 niniejszej Polityki Prywatności). Ponieważ profilowanie to odbywa się wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się profilowaniu dla naszego marketingu bezpośredniego, bez konieczności podawania szczególnego powodu (jak wyjaśniono w punkcie 10.7). Więcej informacji można znaleźć w artykule 21 GDPR.

10.9 PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE

Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

10.10 KORZYSTANIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PRAW

Wykonywanie wyżej wymienionych praw można łatwo wykonać na różne sposoby, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Ze względów prywatności i bezpieczeństwa możemy poprosić o dowód tożsamości. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 13.

10.11 WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY

Zgodnie z art. 77 GDPR, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego Państwa miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia GDPR. Belgijski Urząd Ochrony Danych jest organem nadzorczym dla siedziby EKZZ znajdującej się w Belgii.

Z Urzędem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem Drukpersstraat 35, 1000 Bruksela (telefonicznie: +32 (0)2 274 48 00; adres e-mail contact@apd-gba.be).

11 Co z linkami do innych stron internetowych i mediów społecznościowych?

Strona internetowa EKZZ "Akcja Europa" może zawierać odniesienia (na przykład poprzez hiperłącza, wtyczki społecznościowe, linki do operatorów mediów społecznościowych) do innych stron internetowych, które są oferowane przez inne firmy lub przez media społecznościowe, lub do naszej własnej strony internetowej. EKZZ zawsze radzi, aby sprawdzić politykę prywatności tych stron internetowych.

Możesz uzyskać dostęp do Polityki Prywatności naszej strony internetowej www.etuc.org/en na tym linku.

11.1 STRONY ETUKU W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

EKZZ posiada strony na LinkedIn, Twitterze, Facebooku, YouTube, Flickr i Instagramie. Kiedy odwiedzasz te strony, Twoje dane zostaną przekazane operatorowi danej sieci społecznościowej za pomocą plików cookie. Sieci społecznościowe mogą otrzymywać informacje takie jak to, jakie strony internetowe aktualnie i poprzednio Państwo odwiedzają oraz Państwa adres IP. Podczas odwiedzania tych stron możliwe jest, że otrzymujemy od danej sieci społecznościowej dane zbiorcze w postaci statystyk dotyczących tego, jak nasze strony są przeglądane przez użytkowników mediów społecznościowych.

W celu zapoznania się z zakresem i celem gromadzenia danych, a także z dalszym przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych przez sieci społecznościowe oraz informacjami na temat praw i ustawień służących ochronie Państwa prywatności, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych (dostępne tutaj: LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Flickr i Instagram).

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez EKZZ można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

11.2 OPCJE UDOSTĘPNIANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasza strona internetowa umożliwia udostępnianie treści za pomocą Twittera, Facebooka i poczty elektronicznej. Podczas korzystania z tych funkcji wtyczek społecznościowych (np. przycisk "udostępnij", ...), informacje o Twoim użytkowaniu są przekazywane bezpośrednio z Twojej przeglądarki do odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo już zarejestrowani w sieci społecznościowej, operator tej sieci społecznościowej może przypisać wizytę do Państwa osobistego konta poprzez wtyczki społecznościowe. Jeśli nie są Państwo jeszcze członkami sieci społecznościowej, sieci społecznościowe mogą nadal otrzymywać i przechowywać Państwa adres IP oraz informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystają, za pośrednictwem wtyczek społecznościowych.

Jeśli udostępniasz treści z naszej strony internetowej bezpośrednio na stronie mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe będą widoczne dla odwiedzających te media społecznościowe. W celu zapoznania się z zakresem i celem gromadzenia danych, jak również z dalszym przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych przez sieci społecznościowe oraz informacjami na temat praw i ustawień służących ochronie Państwa prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych (dostępne tutaj: Facebook i Twitter).

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez EKZZ można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

12 W jaki sposób są Państwo informowani o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności?

Niniejsza wersja Polityki Prywatności została ostatnio zmodyfikowana 13 czerwca 2022 r.

Staramy się zapewnić Ci najlepszą obsługę. W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmodyfikowana. Zalecamy zatem regularne sprawdzanie niniejszej Polityki Prywatności na stronie internetowej Action Europe. Wszelkie istotne zmiany w naszej polityce prywatności w przyszłości zostaną umieszczone na stronie internetowej Action Europe oraz, w stosownych przypadkach, przesłane do Państwa w formie powiadomienia e-mail.

13 Z kim możesz się skontaktować, aby skorzystać ze swoich praw?

Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, Action Europe lub niniejszej polityki prywatności, zawsze możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Drogą mailową na adres: privacy@etuc.org;

Pocztą na adres:

Inspektor ochrony danych.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC)

Boulevard du Roi Albert II 5

1210 Bruksela

Belgia